آشنایی با تاکسونومی در وردپرس

دسته بندی ها: آموزش, مقاله, وردپرس 3,721 بازدید
تکسونومی در وردپرس

تاکسونومی در وردپرس

تکسونومی در وردپرس روشی برای دسته بندی مطالب است که دارای تنوع زیادی می باشد و قابلیت سفارشی سازی را بخوبی دارد.با استفاده از تکسونومی ها می توانید به سایت خود تجربه کاربری بهتری بدهید و برای مطالب سایت خود ساختار مرتبی ایجادکنید.

تفاوت مهمی که تکسونومی ها با پست تایپ ها دارند در این است که برای آن ها نمی توان comment  تعریف کرد.

تکسونومی در وردپرس

تکسونومی های پیش فرض وردپرس

دسته بندی های نوشته ها

برچسب نوشته ها

پست فرمت ها

 

معرفی تابع تکسونومی

<table>
<tbody>
<tr>
<td><?php register_taxonomy( $taxonomy, $object_type, $args ); ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 

 

نحوه استفاده از تابع تکسونومی

در فایل function.php باید از یک تابع که به init وردپرس قلاب شده استفاده کرد.

</pre>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1

2</td>
<td width="453"><?php

// Register Custom Taxonomy

function custom_taxonomy() {

&nbsp;

$labels = array(

'name'                       => _x( 'Taxonomies', 'Taxonomy General Name', 'text_domain' ),

'singular_name'              => _x( 'Taxonomy', 'Taxonomy Singular Name', 'text_domain' ),

'menu_name'                  => __( 'Taxonomy', 'text_domain' ),

'all_items'                  => __( 'All Items', 'text_domain' ),

'parent_item'                => __( 'Parent Item', 'text_domain' ),

'parent_item_colon'          => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),

'new_item_name'              => __( 'New Item Name', 'text_domain' ),

'add_new_item'               => __( 'Add New Item', 'text_domain' ),

'edit_item'                  => __( 'Edit Item', 'text_domain' ),

'update_item'                => __( 'Update Item', 'text_domain' ),

'view_item'                  => __( 'View Item', 'text_domain' ),

'separate_items_with_commas' => __( 'Separate items with commas', 'text_domain' ),

'add_or_remove_items'        => __( 'Add or remove items', 'text_domain' ),

'choose_from_most_used'      => __( 'Choose from the most used', 'text_domain' ),

'popular_items'              => __( 'Popular Items', 'text_domain' ),

'search_items'               => __( 'Search Items', 'text_domain' ),

'not_found'                  => __( 'Not Found', 'text_domain' ),

'no_terms'                   => __( 'No items', 'text_domain' ),

'items_list'                 => __( 'Items list', 'text_domain' ),

'items_list_navigation'      => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ),

);

$args = array(

'labels'                     => $labels,

'public'            => true,

'publicly_queryable'         => true,

'hierarchical'               => true,

'show_ui'                    => true,

'show_in_menu'          => true,

'show_in_nav_menus'          => true,

'show_tagcloud'          => true,

'show_in_quick_edit'         => true,

'show_admin_column'          => true,

'capabilities'          => array(

'manage_terms'   => 'manage_categories',

'edit_terms'   => 'manage_categories',

'delete_terms'   => 'manage_categories',

'assign_terms'   => 'edit_posts',

),

'rewrite'           => array( 'slug' => 'taxonomy-slug' ),

);

register_taxonomy( 'taxonomy', array(), $args );

&nbsp;

}

add_action( 'init', 'custom_taxonomy', 0 );</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pre>

 

 

آرگومان های تابع تکسونومی

labels : آرایه‌ای از عنوانهای استفاده شده در صفحات مربوط به طبقه‌بندی، شامل:

 

 • name : عنوان طبقه‌بندی
 • singular_name : عنوان تکی طبقه‌بندی
 • menu_name : عنوان منو
 • all_items : عنوان تمام آیتمها
 • parent_item : عنوان برای استفاده در حالتی که طبقه‌بندی قابلیت سلسله‌ای را داشته باشد
 • parent_item_colon : مانند parent_item
 • new_item_name : عنوان طبقه‌بندی جدید
 • add_new_item : عنوان افزودن آیتم جدید
 • edit_item : ویرایش طبقه‌بندی
 • update_item : بروزرسانی
 • separate_items_with_commas : عنوان نوشته برای حالتی که طبقه‌بندی قابلیت سلسله‌ای نداشته باشد تا کاربر بتواند آیتمها را با کاما (,) اضافه کند.
 • search_items : جستجوی طبقه‌بندی
 • add_or_remove_items : افزودن یا حذف آیتم
 • choose_from_most_used : انتخاب از بیشتر استفاده شده
 • not_found : در صورتی که طبقه‌بندی وجود نداشته باشد نمایش داده می‌شود
 • hierarchical : به معنی سلسه مراتبی است قابلیتی که این امکان را میدهد که آیتمی زیر مجموعه آیتم دیگر شود، اگر برابر true باشد مانند طبقه‌بندی پیشفرض دسته‌ها و اگر برابر false قرار دهید مانند طبقه‌بندی پیشفرض برچسب خواهد شد.
 • public : وضعیت امکان کویری گرفتن از طبقه‌بندی را مشخص میکند. پیشفرض true
 • show_ui : نمایش در مدیریت
 • show_admin_column : نمایش ستون طبقه‌بندی در صفحه پست‌ها
 • show_in_nav_menus : امکان استفاده/نمایش در فهرستها
 • show_tagcloud : قابلیت استفاده در ابزارک برچسب ابری
 • query_var : مقداری که در کویری پیشفرض وردپرس تنظیم میشود برای کویری گرفتن از طبقه‌بندی (اختیاری)
 • rewrite : در صورتی که بخواهید طبقه‌بندی را تغییر دهید میتوانید از این امکان استفاده کنید در غیر این صورت برابر با نامی هست که برای طبقه‌بندی تعیین می‌کنید. به صورت آرایه‌ای تعیین می‌شود (اختیاری)
 • slug : تعیین نامک نوع پست سفارشی
 • with_front : تعیین استفاده در آدرس‌دهی پستها
 • hierarchical : قابلیت سلسله‌ای در صورتی که این امکان باشد
 • capabilities : لیست آرایه‌ای تعیین قابلیتهای نویسنده/کاربر برای تغییر در طبقه‌بندی (اختیاری)
 • manage_terms : قابلیت نویسنده برای نمایش طبقه‌بندی، پیشفرض manage_categories
 • edit_terms : قابلیت نویسنده برای ویرایش طبقه‌بندی، پیشفرض manage_categories
 • delete_terms : قابلیت نویسنده برای ویرایش طبقه‌بندی، پیشفرض manage_categories
 • assign_terms : قابلیت نویسنده برای نسبت دادن به مطالب نوع پست، پیشفرض edit_posts
 • update_count_callback : در صورتی که بخواهید بعد از نسبت دادن پستی به طبقه‌بندی تابعی اجرا شود میتوانید از این پارامتر استفاده کنید (اختیاری).

 

با تشکر از شما کاربران گرامی  و علاقه مند به وردپرس که تا پایان مقاله تکسونومی در وردپرس مارا همراهی کردید.

 

 

 

 

Rate this post
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.