پست تایپ در وردپرس

دسته بندی ها: آموزش, مقاله, وردپرس 2,013 بازدید

پست تایپ در وردپرس چیست ؟  

پست تایپ در وردپرس در واقع همان محتواهای گوناگون و نوعی پست سفارشی در وردپرس است ، نوشته ها و برگه ها از پست تایپ های پیشفرض وردپرس هستند. در واقع همین پست تایپ های سفارشی است که وردپرس را از دیگر سیستم های مدیریت محتوا متمایز کرده است و آنرا به یک سیستم مدیریت محتوای قوی تبدیل کرده است.

 پست تایپ های پیشفرض وردپرس عبارتند از:

برگه ها

-ضمیمه ها

-رونوشت

-پست ها

-منو ناوبری

 

پست تایپ در وردپرس

ایجاد پست تایپ در وردپرس

می توانید با استفاده ازاین تابع یک پست تایپ در وردپرس با توجه به کاربرد سایتتان بسازید.

                                                           () function register_post_type

برای مثال اگر در سایتتان می خواهید که نمونه کارهایتان را به کاربرانتان نمایش دهید و یک بخش جدا برای نمونه کارهایتان داشته باشید پست تایپ وردپرس خیلی راحت به کمکتان می آید، یا اگر یک وب سایت فروش فیلم دارید و می خواهید یک قسمت مخصوص فیلم در سایت داشته یاشید با استفاده از پست تایپ وردپرس براحتی این کار امکان پذیر است.

 

نحوه ایجاد پست تایپ وردپرس

بطور مثال می خواهیم پست تایپ جدیدی به نام فیلم ها برای سایت فروش فیلم به وردپرس اضافه کنیم.

در پنل مدیریت وردپرس سایت به قسمت نمایشگر > ویرایشگر پوسته مراجعه کرده و از بین فایل های قالب فایل فانکشن را در حالت ویرایش قرار دهید و قبل از بسته شدن تگ ها فایل زیر را در آن قرار دهید:

</pre>
function create_posttype() {

register_post_type( 'movies',

array(

'labels' => array(

'name' => __( 'Movies' ),

'singular_name' => __( 'Movie' )

),

'public' => true,

'has_archive' => true,

'rewrite' => array('slug' => 'movies'),

)

);

}

add_action( 'init', 'create_posttype' );
<pre>

 

حالا کافیست از طریق کد زیر تابع پست تایپ را تعریف کنید. برچسب ها و متن های نمایشی در بخش پست تایپ را تعریف کنید. در کد زیر تنظیمات پست تایپ را می توانید به دلخواه خود تغییر دهید.

</pre>
/*

* Creating a function to create our CPT

*/

&nbsp;

function custom_post_type() {

&nbsp;

// Set UI labels for Custom Post Type

$labels = array(

'name'                => _x( 'Movies', 'Post Type General Name', 'twentythirteen' ),

'singular_name'       => _x( 'Movie', 'Post Type Singular Name', 'twentythirteen' ),

'menu_name'           => __( 'Movies', 'twentythirteen' ),

'parent_item_colon'   => __( 'Parent Movie', 'twentythirteen' ),

'all_items'           => __( 'All Movies', 'twentythirteen' ),

'view_item'           => __( 'View Movie', 'twentythirteen' ),

'add_new_item'        => __( 'Add New Movie', 'twentythirteen' ),

'add_new'             => __( 'Add New', 'twentythirteen' ),

'edit_item'           => __( 'Edit Movie', 'twentythirteen' ),

'update_item'         => __( 'Update Movie', 'twentythirteen' ),

'search_items'        => __( 'Search Movie', 'twentythirteen' ),

'not_found'           => __( 'Not Found', 'twentythirteen' ),

'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 'twentythirteen' ),

);

// Set other options for Custom Post Type

$args = array(

'label'               => __( 'movies', 'twentythirteen' ),

'description'         => __( 'Movie news and reviews', 'twentythirteen' ),

'labels'              => $labels,

// Features this CPT supports in Post Editor

'supports'            => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'thumbnail', 'comments', 'revisions', 'custom-fields', ),

// You can associate this CPT with a taxonomy or custom taxonomy.

'taxonomies'          => array( 'genres' ),

/* A hierarchical CPT is like Pages and can have

* Parent and child items. A non-hierarchical CPT

* is like Posts.

*/

'hierarchical'        => false,

'public'              => true,

'show_ui'             => true,

'show_in_menu'        => true,

'show_in_nav_menus'   => true,

'show_in_admin_bar'   => true,

'menu_position'       => 5,

'can_export'          => true,

'has_archive'         => true,

'exclude_from_search' => false,

'publicly_queryable'  => true,

'capability_type'     => 'page',

);

// Registering your Custom Post Type

register_post_type( 'movies', $args );

&nbsp;

}

&nbsp;

/* Hook into the 'init' action so that the function

* Containing our post type registration is not

* unnecessarily executed.

*/

add_action( 'init', 'custom_post_type', );
<pre>

حالا پست تایپ سفارشی به سایت وردپرس شما اضافه شده و می توانید در بخش های مختلف منو ها و ابزارک ها و حتی وبسایت خود از آن استفاده کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.